Skip to main content

Whistleblowing

Whistleblowing - vnitřní oznamovací systém
v souladu se zákonem  č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů v platném znění

Oznamovatel by měl mít konkrétní důvody pro to se domnívat, že jím oznamované protiprávní jednání spadá pod ochranu zákona o ochraně oznamovatelů (kvalifikace oznamovaného možného protiprávního jednání ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů).
Oznamovatelem je každá fyzická osoba, která vykonává nebo vykonávala pro společnost práce nebo jinou obdobnou činnost a oznámení podává v tomto pracovním kontextu.

 Oznámení lze podat prostřednictvím oznamovacího systému zaměstnavatele, záznamovým zařízením na telefonním čísle 573 035 040, které předá váš podnět příslušné (pověřené) osobě.

 K přijetí oznámení, k posuzování jeho důvodnosti a k dalšímu souvisejícímu postupu v rámci vnitřního oznamovacího systému je oprávněna výhradně příslušná osoba: jednatel společnosti a personální manažer.
Oznámení je posuzováno z hlediska jeho důvodnosti a v případě, že je posouzeno jako důvodné, je postoupeno příslušnému orgánu veřejné moci k dalšímu prošetření. O výsledku posouzení bude oznamovatel vyrozuměn do 30 dnů od přijetí oznámení a v odůvodněných případech tuto lhůtu lze prodloužit o dalších 30 dnů.
Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.
Oznamovatel by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měl mít dostatečné důvody se domnívat, že jím oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být sankcionováno. Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

* Požadované údaje

Chcete nám raději napsat e-mail? Rádi si ho přečteme na tnsservis@tnsservis.cz